Reklamačný rad

Zodpovednosť za chyby


Rozpor s kúpnou zmluvou


Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez chýb. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov , je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.
Ak sa vada prejaví v prvých 6 mesiacoch od prevzatia plnenia, považuje sa za chybu, ktorá existovala už v čase prevzatia veci, pokiaľ sa nepreukáže opak či to neodporuje povahe veci. V takom prípade má kupujúci, ak je spotrebiteľom, právo voľby riešiť odstrániteľnú vadu mimo štandardnej záručnú opravu aj výmenou veci za bezchybnú. Nie je takýto postup možný, má kupujúci / spotrebiteľ nárok na primeranú zľavu alebo môže od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak spotrebiteľ o rozpore s kúpnou rečou vedel alebo ho sám spôsobil.

Záručné podmienky


Zákonná záručná doba na spotrebný tovar je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru v záručnej dobe začína plynúť nová záruka.
Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o zakúpení veci obsahujúci údaje, ktoré musí obsahovať záručný list. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko, názov alebo obchodnú firmu predávajúceho, IČO, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Pokiaľ je poskytovaná dlhšia než zákonná záruka, predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky v záručnom liste.Spotrebiteľ pri uplatnení záruky má:


  • ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to vzhľadom k povahe vady neúmerné, a nie je takýto postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
  • ak ide o chybu neodstrániteľnú brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
  • ak ide o chyby odstrániteľné, vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
  • ak ide o iné vady neodstrániteľné a nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy

Kupujúci je povinný pri reklamácii v rámci zákonnej záruky preukázať uzavretie kúpnej zmluvy, najlepšie za pomoci dokladu o kúpe a záručným listom.
Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené:


  •  neodborným použitím zariadenia
  •  mechanickým poškodením alebo opotrebením
  •  živelnými pohromami (vodou, ohňom, bleskom)Kontrola dodávky


Odporúčame, aby kupujúci skontroloval obsah dodávky pri prevzatí balíka od dopravcu. Ak obsah dodávky nie je kompletný, tovar je poškodený alebo tovar nezodpovedá uvedenému na priloženej faktúre, reklamuje kupujúci zásielku priamo u dopravcu. Ak nie je možné z objektívnych dôvodov vykonať kontrolu dodávky hneď pri prevzatí zásielky od dopravcu, je kupujúcemu doporučené tak urobiť bez zbytočného odkladu do 24 hod a o zistených závadách bezodkladne informovať predávajúceho. Predíde tak prípadným nepríjemnostiam pri reklamácii z dôvodu poškodenia tovaru pri preprave alebo nekompletnosti dodávky. Kupujúci svojim podpisom prepravného listu potvrdzuje vonkajšie bezchybnosť a kompletnosť dodanej zásielky. Predpokladom nepoškodenia tovaru pri preprave je predovšetkým vonkajšie nepoškodenosť dodanej zásielky.Miesto uplatnenia reklamácie


V prípade reklamácie nás kontaktujte emailom, alebo telefonicky (kontakty nájdete tu). V žiadosti o reklamácii popíšte chybu výrobku (pozri nižšie). Následne bude zákazník obratom a bez zbytočného odkladu kontaktovaný emailom či telefonicky, kde mu bude navrhnutý spôsob riešenia reklamácie.
Spôsob uplatnenia reklamácie


V žiadosti o vybavenie reklamácie je nutné uveďte:

  •   preukázať uzavretie kúpnej zmluvy, najlepšie dokladom o nákupe tovaru (číslo faktúry)
  •  uviesť názov reklamovaného tovaru a
  •  podrobný popis závady


Dôležité:


Prosíme o označenie balíku s tovarom na reklamáciu viditeľne slovom REKLAMÁCIAReklamačný protokol


Predávajúci vydá spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ uplatnil reklamáciu, čo je jej obsahom a aký spôsob jej vybavenia požaduje. Ďalej predávajúci vydá spotrebiteľovi potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania. Pre prípad zamietnutej reklamácie predávajúci spotrebiteľovi vydá písomné odôvodnenie tohto zamietnutia. Odporúčame kupujúcemu si táto potvrdenie uchovávať po dobu platnosti záruky.

Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. Pre jej uplatnenie je nutné tovar doručiť predávajúcemu, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak. Ak nie je dodržaná 30 dňová lehota má spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy alebo výmenu tovaru.

Poslední aktuality